За нас 2017-10-28T14:55:15+00:00

СНЦ Верният настойник

Мисия и цели:

Сдружение „Верният настойник“ – Бургас има за цел да подпомага личностното изграждане и развитие на ромите и лицата в  неравностойно социално положение като свободни личности, обогатяване на знанията на младежта в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско и социално управление и други области на науката, културата, образованието, тяхната социална интеграция и практическа реализация в живота за оцеляване на социално слабите среди.

  • да популяризира необходимостта от придобиването на образование сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение;
  • да популяризира християнските добродетели сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение;
  • да формира общност от прогресивно мислещи и млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество;
  • да предоставя възможност за изява и развитие на заложбите на ромското население и лицата в неравностойно социално положение в областта на изкуството и културата;
  • да създаде благоприятна естествена околна среда за живеене на ромите и лицата в неравностойно социално положение;
  • да насърчава и създава условия за професионална ориентация и реализация на ромското население и лицата в неравностойно социално положение.