Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
юли 10, 2023
Препоръка: Въвличането във вземане на решения ще увеличи значително младежкото включване в различни инициативи

Ангажирайте младите хора в процеса на вземане на решения: Важно е младите хора да бъдат включени в процеса на вземане на решения за инициативи, които ги засягат. Това може да включва привличане на техния принос и обратна връзка, покана за участие във фокус групи и семинари и включването им в планирането и изпълнението на инициативи.

Постигане на активност у младите хора налага преразглеждане на мотивационната система. Тя включва участие в процеса на вземане на решения за обществени промени. Креативността и проявата на творчески умения при вземането на решения е следствие на създадените от страна на инициаторите условия, като подкрепа към активно участие в структурирането на оперативния процес и поемането на отговорност от предприетите действия.

Някои от механизмите са следните:

  • Създаване на желание у младежите да имат и да се чуе гласът им: Много млади хора смятат, че техните възгледи и мнения не се чуват или приемат насериозно от лицата, вземащи решения. Като участват в разработването на младежка политика, те биха могли да почувстват, че имат пряко влияние върху решенията, които засягат техния живот и живота на техните връстници.
  • Създаване на подходяща психологическа среда, за да работят младежите в полза на организационните цели, съчетавайки и следвайки собствените си, личностни стремежи.
  • Осигуряване на равен шанс за всички младежи: една от бариерите за участие на повече млади хора в процеса на вземане на решения е участието на едни и същиличности, доказали и развили се във времето. Трябва да бъдат включени обаче всички младежи, които имат какво да кажат и чрез подходящите канали за извличане на информация да бъдат чути от обществеността. Това включва покана за участие във фокус групи и семинари и включването им в планирането и изпълнението на инициативи.
  • Прилагане на Груповите методи за вземане на решение: активно помагат при извличането на необходимата информация и знания от младите хора. Предимството на груповите методи е възможността за едновременно „усвояване“ на знания от младежите и взаимодействието между различните мнения и позиции, което  значително обогатява общото поле на знанията. С най-значима тежест и ефикасност биха могли да бъдат прилагани евристичните методи за активиране на младежкото участие в процеса на вземане на решения, тъй като отличителната особеност за тези методи е творческото разсъждение, което позволява да се достигне до целесъобразни варианти за решаване на проблем или казус. Най-често използваните евристични методи са: “Мозъчна атака” („брейнсторминг“), “Делфи”, “Ринги”и др.

„Мозъчна атака“ е широко приложим метод,  един от най-ефективните за групово, креативно генериране на идеи, за решаване на сложен проблем или неутрализиране на кризисна ситуация. Методът активира голям брой идеи, някои нестандартни и има за цел да мотивира работата на даден екип с общи усилия да реши организационен проблем. Обстоятелствата и атмосферата за провеждането му са с решаваща тежест, обкръжаваща, стимулираща мисленето среда, фасилитатор-експерт, ментор, насочващ посоката на мислене и обхвата на идеите. Казусът се решава чрез надграждане на идеи, мнения, препоръки и стимулиране на въображението да мисли творчески в правилната посока.