Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
юли 1, 2023
Препоръка: Улесняване на младежкото включване
  1. Направете участието лесно и достъпно: Много млади хора може да се интересуват от участие в инициативи, но може да не знаят как да се включат или да смятат, че е твърде трудно. Затова е важно да направите участието възможно най-лесно и достъпно. Това може да включва ясна комуникация и инструкции, удобни за потребителя онлайн платформи и възможности за участие както онлайн, така и лично.

Мотивацията на младите хора да се включват активно в инициативи с обществен характер зависи до каква степен са информирани за дадено събитие. Имайки предвид, че комуникацията е социален процес, тя се осъществява в голямата си част от технически средства, чрез които се предава и съхранява информацията на разстояние. Тя е главният информационен координатор. Връзките, начините, техническите средства, чрез които се осъществява преносът и съхранение на информация до адресантите – младежите са от ключово значение. Проектите или програмите с обществена значимост трябва да са поднесени на достъпен език, съобразен с източниците на информация. Изключително важно е младежите да разберат смисъла на събитието, да бъдат добре информирани относно сроковете за кандидатстване, присъствие и подготовка за него.

Механизмите, чрез които  участието на младежите би могло да стане устойчиво активно са:

  • Ясна комуникация между местните институции или лицата, реализиращи местните политики за младежи и самите младежи: Постоянната, изпълнена със съдържание комуникация между участниците изпълнява информационна, мотивационна, контролна и емоционална функция.
  • Преки контакти, официални и неофициални срещи и съвещания: Като резултат ще се стигне до възприемане и разпространение на информация т.е. обменяне на факти, идеи, възгледи, емоции между младежите и  скъсяване на социалната дистанция. Нужни са повече неформални събития, рефлектиращи върху самоусъвършенстването, участия в обучения, включващи игрови модули.
  • Максималното използване на модерните социални мрежи: там, където младежите прекарват голяма част от свободното си време, най-ефективният и ефикасен начин за подобряване на разпространението на информация. Информационни канали, от които получават сведения за събития, свързани с младежки активности са социални мрежи като Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, както и от приятели и институцията, в която учат/работят.
  • Използване на дигитална реклама: за разработване и внедряване на атрактивни и разбираеми за младежите програми, тренинги, консултации, семинари.
  • Създаване на целеви координационен център: за провеждане на обучения за младежи, с цел осигуряване на по-ясен и единен поток от информация, лекции за добри практики, обучения за лидерство, организационна култура, комуникационни умения, предприемачество и т.н.
  • Активно включване на влиятелни лица на общността: местни знаменитости, активисти и лидери на общественото мнение, могат да помогнат за повишаване на осведомеността относно проблемите на младежта и да насърчат прилагането на местни младежки политики. Те могат да използват своите платформи, за да се застъпват за младежки програми и услуги и да подчертават нуждите и тревогите на младите хора в общността.
  • Участие на младежки организации: Младежките организации, като младежки съвети или неправителствени организации, фокусирани върху проблемите на младежта, са важни участници в прилагането на местните младежки политики. Те могат да осигурят експертен опит и принос, да помогнат за мобилизирането на младите хора около целите на политиката и да се застъпват за нуждите на младите хора в общността.
  • Постоянно партньорство с училища и образователни институции: Училищата и образователните институции са важни участници в прилагането на местните младежки политики, особено тези, свързани с образованието и развитието на уменията. Те могат да помогнат за идентифициране на нуждите на младите хора в общността и да осигурят ресурси и подкрепа за програми за изграждане на умения и обучение.
  • Пряк контакт с местния бизнес: Бизнесът също играе роля в прилагането на местни младежки политики, тъй като е свързан със заетостта и създаването на работни места. Може да съдейства за осигуряване на възможности за работа на младите хора, да предостави ресурси за обучение и развитие на умения и да си партнира с образователни институции за изграждане на пътища към заетост за младите хора.

Мотивацията на младите хора за участие в обществени инициативи обикновено е свързана с желанието за комуникация с различни хора и придобиването или подобряването на умения, както и възможност за усъвършенстване в различни сфери. Разширяването на възможностите за достъп до културни, спортни, развлекателни мероприятия за младите хора в Бургас създава подкрепяща и приобщаваща среда за тях и е важен аспект от подобряването на местните младежки политики.

Това е една от препоръките, изведени на база експертният анализ на доклада изготвен по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“.


Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg