Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

  ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Сдружение „Верният настойник” (наричан по-долу Продавач /Търговец) от една страна и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ (наричани по – долу Потрeбители/ Клиенти) на уебсайта https://www.verniatnastoinik.org Общите условия регламентират реда, по който Търговецът предоставя стоки и услуги на Ползвателите.
С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронни средства за комуникация като телефон, електронна поща и др.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование: Сдружение с нестопанаска цел „Верният настойник”, ЕИК 175664436
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.21, вх.5, ап.6
Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. „Индустриална“ 7
Данни за кореспонденция гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.21, вх.5, ап.6, тел.: +359878 255 061, електронна поща: office@verniatnastoinik.org
Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
Надзорни органи :
– Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
– Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
– Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл: cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основната информация и характеристики на стоките, предлагани от Търговеца чрез уебсайтa https://www.verniatnastoinik.org
са описани възможно най-подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
Продуктите, които се намират на интернет страницата на verniatnastoinik.org не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца. Счита се, че е сключен договор за доставка на стоки и/или услуги едва с получаване на потвърждение на поръчката по e-mail, телефон или по друг подходящ начин.
Търговецът си запазва правото по всяко време да променя информацията публикувана в уебсайта, в това число общите условия и информацията, която се отнася до стоки, техните цени и характеристики, без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. Сключени договори се изпълняват в съответствие с условията, действащи в момента на сключването им. Поради организационни и технологични причини е възможно забавяне в актуализацията на някои цени в https://www.verniatnastoinik.org
Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите или техните опаковки.
При допуснати технически грешки в публикуването на сайта https://www.verniatnastoinik.org, Търговецът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Търговецът не носи отговорност при невярно посочена от производителя информация за характеристиките на предлагани стоки и услуги или за производствени дефекти.
Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. За да проверите със сигурност за наличността на даден продукт, свържете се с нас на посочените координати за връзка в страницата.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Всички цени са с включен ДДС, посочени са в български лева (BGN) и се отнасят за съответното количество стоки (брой, комплект, метър и т.)
Плащанията се извършват в съответствие с обявените цени и договорените условия по един от избраените начини:
Банков превод. При потвърждаване на заявката Търговецът издава проформа фактура, в която е посочена актуална банкова сметка. Всички банкови такси, които банките начисляват за превода са за сметка на клиента. След като банковият превод постъпи с сметката на Търговеца, той изпраща заявената стока, придружена от оригинална фактура по куриер. Тъй като с банковия превод се заплаща само стойността на стоката, таксата за куриерската услуга се заплаща от клиента на място при получаване на стоката.
Според избраният начин на плащане, Търговецът има право да иска авансово плащане на заявеното количество стоки и услуги до пълния размер на продажната цена.
Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което Клиента получава съответния документ.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ

Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Търговеца чрез Интернет страницата са следните:
Търговецът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Търговецът предоставя информация за себе си, предлаганите от него стоки и услуги, контакти и други.
Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата: чрез натискане на функционален бутон „Изпратете запитване за продукта“, намиращ се на страницата на всеки конкретен продукт или чрез попълване на формата в раздел „Контакти“. Ползвателят следва да попълни посочените от Търговеца полета и да избере бутон Изпрати или Изпрати съобщение. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че изпращането на запитване по имейл не води автоматично до сключване на договор между тях и Търговеца, т.е. това не създава задължение за Търговеца за предоставяне на определена услуга и не поставя Търговеца и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Търговецът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
Тъговецът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .
Търговецът предоставя възможност за смяна езика на съдържанието в уеб сайта, чрез избор на функционални бутони / иконки обозначаващите съответните езици в горната част на Интернет страницата.Търговецът не гарантира възможността за превод на всяко едно съдържание в Интернет страницата.
Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни заявки на стоки чрез функционални форми за заявки в страницата към всеки отделен продукт: „Направи заявка за продукт“.

V. ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
Предоставянето на личните данни и адреси от Потребителя е доброволно.
Сдружение „Верният настойник” се задължава да защитава предоставените от потребителите лични данни. Гарантира, че ще бъдат използвани само с цел изпълнение на конкретна заявка, отговор на запитване или изготвяне на поискана оферта.
Получената от Потребителя информация е конфиденциална и няма да бъде предоставяна на трети лица (изключение тук са само необходимите данни, предоставени само на куриерската фирма, която ще достави поръчката).
Достъп до предоставената от Потребител лична информация може да получи само оторизиран държавен орган в определени от закона случаи и при изрично искане за това.

VI ДРУГИ

Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на тези Общи условия не води до недействителност на конкретен договор,сключен между страните.
Всички спорове, породени от сключен между страните договор, се решават по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.
Настоящите Общи условия за ползване на уебсайта https://www.verniatnastoinik.org се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.